Chystáte sa zadovážiť si nové auto? Radosť z kúpy nemusí trvať dlho. Možno len do prvého pokusu o prihlásenie vozidla. Prinášame Vám zopár užitočných rád, ako postupovať pri prihlásení vozidla na polícii tak, aby ste tam nechodili ako na klavír.

Vozidlo treba prihlásiť do 15 dní na okresnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého bydliska. Pri kontrole sa fyzicky porovnáva, či údaje na vozidle sedia s údajmi v dokladoch. Po prihlásení dostanete osvedčenie a tabuľku s evidenčným číslom.

Čo všetko potrebujete predložiť, aby vám vozidlo prihlásili bez komplikácií?

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii,
 • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – teda tzv. Bielu kartu,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite),
 • správny poplatok

Môžete požiadať aj o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €.

Žiadne iné doklady ako vyššie uvedené pri prihlasovaní auta nepotrebujete. So sebou  nemusíte nosiť ani poistnú zmluvu, ani šek či výpis z bankového účtu ako dôkaz o zaplatení povinného zmluvného poistenia. Ako potvrdenie o uzatvorení PZP úplne postačuje tzv. Biela karta.

Čo vás to bude stáť alebo aké sú aktuálne správne poplatky?

 • Zápis prvého držiteľa motorového vozidla 33 €, ak je výkon motora do 80 kW vrátane (Viac na http://www.minv.sk/?spravne-poplatky-1)
 • Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom – 16,50 € (zvyčajne sú potrebné 2 tabuľky, teda 2x 16,50 €)
 • pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla – 165,50 €
 • Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla – 182 €