O tom, ako postupovať v prípade dopravnej nehody, sme vás informovali v tomto článku. Teraz sme sa rozhodli priblížiť vám, aké sú ďalšie kroky v poisťovni po tom, ako sa rozbehne proces likvidácie poistnej udalosti z PZP.

Dôležitá je spolupráca

Pri likvidácii poistnej udalosti z PZP musí vzájomne spolupracovať niekoľko osôb – vinník nehody (v tomto prípade náš klient), poškodený (osoba, ktorá si u nás nárokuje vyplatenie škody), pracovníci poisťovne a ďalšie strany ako napr. technici, pracovníci servisu či asistenčnej služby, a v niektorých prípadoch aj polícia a súd. Každý zo zúčastnených má svoje práva a povinnosti, ktoré sú ošetrené jednak legislatívne, ale aj vo Všeobecných poistných podmienkach.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Prvým krokom je pravdivo a dôkladne vyplniť správu o nehode. Pokiaľ ste poškodený, poistnú udalosť musíte nahlásiť poisťovni vinníka. Pokiaľ ste nehodu zapríčinili vy, nezabudnite ohlásiť škodovú udalosť svojej poisťovni buď do 15 dní, ak sa stala na Slovensku, alebo do 30 dní, ak v zahraničí.

V Genertel môžete poistnú udalosť nahlásiť dvoma spôsobmi:

 1. Zavoláte nám na naše klientske centrum na číslo 0850 555 555 (zo SR) alebo +421 232 784 284 (mimo SR).
 2. Online vyplníte formulár pre nahlásenie poistnej udalosti a odošlete.
 3. E-mailom alebo poštou – vyplnením tlačiva pre nahlásenie poistnej udalosti.

Čo by ste si mali pripraviť

K vybaveniu škodovej udalosti budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

 • fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla;
 • fotokópia STK, EK;
 • vyplnené tlačivo „Uplatnenie nárokov poškodeného”;
 • vodičský preukaz vodiča v čase nehody;
 • správa o nehode (záznam o dopravnej nehode);
 • súhlas finančnej spoločnosti, ak je vozidlo kúpené na úver alebo leasing.

Čo je to tá likvidácia

Čo vlastne znamená likvidácia poistnej udalosti?  Zjednodušene je to proces, ktorého cieľom je zabezpečiť adekvátnu náhradu za vzniknutú poistnú udalosť. Posudzuje sa pri nej oprávnenosť nároku na poistné plnenie. To inými slovami znamená, že sa viacerými postupmi prešetruje, na vyplatenie akej sumy má poškodený nárok.

Proces likvidácie

V každej poisťovni sa tento proces môže trošku líšiť. U nás vás bude najskôr kontaktovať náš zmluvný partner kvôli obhliadke poškodenej veci, a to do 48 hodín po tom, ako nám bude poistná udalosť nahlásená. S technikom sa dohodnete na mieste a čase obhliadky. Počas nej technik zdokumentuje rozsah poškodenia, spíše zápis a určí spôsob likvidácie.

Je dôležité, aby ste nezačali s opravou vozidla alebo iných poškodených vecí predtým, ako bude vykonaná obhliadka nami povereným pracovníkom.

Spôsoby likvidácie

Môžete si vybrať medzi dvoma spôsobmi likvidácie:

 1. Likvidácia na základe rozpočtu

V tomto prípade vám poskytneme poistné plnenie na základe výpočtu nákladov za opravu. To znamená, že vaše auto nemusíte dať hneď opraviť. My vypočítame, koľko by vás oprava auta alebo poškodených častí stála, a na základe toho dostanete peniaze, bez doloženia faktúry za opravu.

 1. Likvidácia na základe faktúry za opravu

Pokiaľ sa rozhodnete dať svoje auto opraviť, výšku poistného plnenia určíme na základe faktúry za opravu. Opravené položky musia súhlasiť s položkami na zápise, ktorý spravil technik pri obhliadke.

Ak vám pri oprave v servise povedia, že poškodenie je väčšie ako sa predpokladalo, je potrebné o tom informovať buď technika, ktorý robil prehliadku, alebo priamo pracovníka, ktorý zodpovedá za likvidáciu poistnej udalosti.

Totálna škoda

Iné špecifiká má likvidácia pri totálnej škode. Totálna škoda znamená, že oprava auta by stála viac ako 80% jeho súčasnej trhovej hodnoty, a to aj v prípade, že je ešte stále pojazdné. Poistné plnenie sa v tomto prípade počíta tak, že sa od hodnoty vozidla odpočíta hodnota tzv. použiteľných (predajných) zvyškov.

Pri totálnej škode zabezpečíme inzerovanie týchto predajných zvyškov na špecializovaných webových stránkach, aby sme zistili skutočnú trhovú hodnotu týchto zvyškov a ich predaj za čo najvyššiu trhovú cenu v SR.

Ako dostanete peniaze

Peniaze zasielame na účet bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Musíte však byť vlastníkom poškodeného vozidla. Pokiaľ si želáte poslať peniaze na účet inej osoby (servisu), musíte ju poveriť na základe splnomocnenia.

Pokiaľ ste auto kúpili na úver alebo leasing, môžu vám byť peniaze zaslané len na základe súhlasu finančnej resp. leasingovej spoločnosti.

Kedy dostanete peniaze?

Poistné plnenie poskytneme do 15 dní od skončenia prešetrovania. Rýchle prešetrenie poistnej udalosti je nielen v záujme človeka, ktorý čaká na vyplatenie peňazí, ale aj v záujme poisťovne.

Snažíme sa tento proces čo najviac urýchliť, preto je dôležité, aby všetky strany čo najpohotovejšie reagovali a spolupracovali.